Cập nhật lúc 06:54:24 20/09/2021 (Lượt xem: 2635)
Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Thống nhất giữa lý luận với thực tiễn

 BT- Đại hội XIII của Đảng là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, đại hội đã đưa ra những quyết định trọng đại, mở ra bước ngoặt đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Nhận thức mới của Đại hội XIII chứa đựng cả tầm vóc tư tưởng - lý luận, năng lực định hướng chính sách và chỉ đạo thực tiễn, qua đó làm sáng tỏ, luận giải đầy đủ tầm vóc, ý nghĩa của đại hội đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của lịch sử dân tộc.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào đầu năm 2021, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát nêu trong Báo cáo chính trị: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đại hội khẳng định, Đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 (bổ sung, phát triển), mở rộng tầm nhìn đến năm 2045 và mục tiêu phát triển đến năm 2030, đặt trong bối cảnh, xu thế của thời đại. Đại hội XIII đã giải quyết thành công mối quan hệ giữa xác định tầm nhìn dài hạn với trù liệu các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn, giữa hoạch định mục tiêu và quản trị mục tiêu. Trước đây, đã có lúc chúng ta bộc lộ sự lúng túng khi xác định tầm nhìn, mục tiêu dài hạn có khả năng lượng hóa nên nhiều vấn đề phát triển trong tương lai hoặc bị bỏ ngỏ hoặc chỉ đưa ra những đặc trưng chung chung khó định lượng, dễ rơi vào “tư duy nhiệm kỳ”. Đại hội XIII đã vượt lên giới hạn đó, khẳng định tầm vóc, vị thế, quyết tâm mới cả bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm chính trị trước lịch sử, trước nhân dân, trước tiền đồ tương lai của dân tộc khi xác định tầm nhìn dài hạn đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, được liên thông với mục tiêu trung hạn và ngắn hạn qua các mốc năm 2025, 2030. Tầm nhìn và mục tiêu phát triển mang tính lượng hóa cao không chỉ xác định đích chúng ta đến, mà có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên, tinh thần tự cường dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Đại hội XIII xác định, trù liệu và định hình phương thức phát triển phù hợp thực tiễn đất nước và xu thế thời đại ứng với tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước. Nhiều khái niệm mới lần đầu tiên xuất hiện trong các văn kiện Đại hội XIII không chỉ phản ánh về mặt nội dung mà cả chứa đựng phương thức phát triển mới, như các khái niệm quốc gia phát triển, quản trị quốc gia, chỉ số hạnh phúc, kinh tế tuần hoàn hoặc cơ cấu lại mối quan hệ giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, giữa yếu tố trong nước và yếu tố quốc tế, giữa đô thị và nông thôn, giữa động lực vật chất và động lực tinh thần, giữa tài nguyên hữu hình và tài nguyên vô hình… có ý nghĩa biến tiềm năng thành động năng, vốn hóa các nguồn tài nguyên, kết nối các loại nguồn lực, hình thành hệ động lực mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Có thể khẳng định, nhận thức mới của Đại hội XIII chứa đựng cả tầm vóc tư tưởng - lý luận, năng lực định hướng chính sách và chỉ đạo thực tiễn. Chính cả ba cấp độ này đã nâng cao tính thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa định hướng và định hình giá trị theo đuổi giữa lãnh đạo và cầm quyền. Ở tầm tư tưởng - lý luận đó chính là tầm nhìn, mục tiêu, hệ quan điểm, các mối quan hệ lớn có tính quy luật của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các bài học, những đánh giá tổng kết 35 năm đổi mới. Ở tầm định hướng chính sách và chỉ đạo thực tiễn, những nhận thức mới đã định dạng từng hệ vấn đề rõ ràng, chỉ rõ công việc của từng ngành, lĩnh vực phải làm, xác định trúng các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá thuận lợi cho thể chế hóa, cụ thể chế hóa… Đây là vấn đề cốt lõi mà các cấp, các ngành làm cơ sở trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để đưa nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Huy Toàn