Cập nhật lúc 13:52:20 31/08/2021 (Lượt xem: 5583)
Phát triển văn hóa đọc trong cộn

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

BT- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tiếp tục phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Ảnh minh họa.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học và thông qua truy cập sử dụng tài liệu số của chương trình chuyển đổi số ngành thư viện. 20 - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15 - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ thông tin tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, cơ quan xuất bản và phát hành và thông qua truy cập sử dụng tài liệu số của chương trình chuyển đổi số ngành thư viện. Đồng thời, phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 2 triệu lượt/năm. 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Có 100% thư viện huyện, thị, thành được xây dựng trụ sở riêng hoặc đặt trong trung tâm văn hóa, thể thao huyện, thị, thành phố bảo đảm công năng tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thư viện và được đầu tư chiều sâu trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng số…

Đến năm 2030, các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố theo hướng tăng dần, phấn đấu đạt từ 0,5 - 1 bản sách/người dân. Môi trường đọc tiếp tục được mở rộng với nhiều loại hình từ tỉnh đến cơ sở. Hoàn chỉnh chuyển đổi số ngành thư viện, liên thông, kết nối các loại hình thư viện trên địa bàn đáp ứng tốt nhu cầu đọc cho người dân thông qua mạng internet, máy tính và thiết bị thông minh.

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng hợp tác quốc tế về thư viện.

Được biết, kinh phí thực hiện chương trình từ ngân sách của Trung ương và của tỉnh theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước. Ngoài ra có các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước, cũng như nguồn huy động hợp pháp khác.

T.Linh