Cập nhật lúc 08:45:26 22/12/2020 (Lượt xem: 7749)
Nâng cao chất lượng công tác thi

Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng

BT- Thời điểm này, các cơ quan, đơn vị đang tiến hành công tác tổng kết các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thi đua, kiểm điểm và khen thưởng qua 1 năm công tác.

Như chúng ta đã biết, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng là tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chính vì vậy những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức triển khai các văn bản của tỉnh và Trung ương liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào và tổ chức đăng ký thi đua để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thi đua khen thưởng đã trở thành động lực tinh thần trong tổ chức thực hiện nội dung, chương trình trong công tác của mỗi đơn vị, địa phương.

 Phải khẳng định rằng, công tác thi đua khen thưởng những năm qua trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua khen thưởng đã được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực và tạo động lực thúc đẩy để các ngành, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi người, mọi thành phần trong xã hội thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, sáng tạo, góp phần quan trọng trong xây dựng cuộc sống mới, xây dựng nền văn hóa mới, con người mới ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, giai đoạn 2020 – 2025, đã khẳng định trong 5 năm (2015 – 2020) với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua xây dựng tỉnh Bình Thuận văn minh, giàu đẹp”, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, ngành triển khai sâu rộng, với phương thức luôn được đổi mới, đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức. Qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, kinh tế của tỉnh.

Chính vì thế, trong giai đoạn này Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng cờ thi đua yêu nước cho 19 tập thể và bằng khen cho 61 tập thể, cá nhân vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Chính từ các phong trào thi đua yêu nước, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng với các cơ quan khác trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng cũng còn nhiều hạn chế đó là, phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục. Một số phong trào thi đua tác dụng lan tỏa chưa cao, hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức thi đua chỉ tiêu thi đua còn chung chung, chưa cụ thể hóa và bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chưa kịp thời và thường xuyên…

Để nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua khen thưởng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, tạo ra sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng, thống nhất hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng của các tổ chức trong thực hiện phong trào thi đua. Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa. Bảo đảm nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời trong việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng. Tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đúng thời gian quy định, đồng thời đúc kết kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong nhân dân…

THANH QUANG