Cập nhật lúc 09:09:51 01/12/2020 (Lượt xem: 2032)
Hội nông dân các cấp

Hội nông dân các cấp: Khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

BT- 10 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 61, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”. Nhờ vậy đã đạt một số kết quả quan trọng.

Nông dân thu hoạch lúa. Ảnh: Đình Hòa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò của Hội Nông dân theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư (khóa X). Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân. Theo đó, Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp mình tích cực vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân (quỹ), đến nay, toàn tỉnh đã vận động quỹ được 32,86 tỷ đồng ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã; 10/10 huyện, thị, thành phố và 119/124 xã, phường, thị trấn đã triển khai vận động được quỹ. Thông qua đó, giải quyết cho hơn 2.000 hộ nông dân vay vốn/336 dự án giải quyết việc làm có hiệu quả, việc sử dụng quỹ và thu, nộp phí đúng quy định. Thông qua nguồn vốn ủy thác, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tín chấp cho hơn 60.250 hộ hội viên nông dân/vay 3,73 tỷ đồng để phát triển kinh tế, nhờ đó nhiều hộ thoát nghèo.

Đồng thời, các cấp hội nông dân đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến nông dân. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 4 lớp tập huấn về “Nâng cao nhận thức về ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật” cho 200 học viên là các chủ trang trại, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã; các đơn vị có liên quan, tổ chức gần 12.800 lớp tập huấn, 250 buổi hội thảo đầu bờ cho gần 2 triệu lượt nông dân tham gia tiếp cận khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi... Các cơ sở trong tỉnh đã đào tạo nghề hơn 86.000 lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 12,9% (năm 2010), tăng lên 26,87% (năm 2020) và giải quyết việc cho làm cho lao động sau đào tạo nghề chiếm khoảng 82,7%. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 96/96 xã hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hiện có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 13 xã so chỉ tiêu được giao. Riêng huyện Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015...

Công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên ngày càng được quan tâm hơn, số lượng và chất lượng hội viên, tổ chức cơ sở hội tăng hàng năm. Trong 10 năm qua  đã phát triển 20.060 hội viên mới, bình quân phát triển hơn 2.000 hội viên/năm, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 153.660 hội viên và 100% thôn, khu phố có tổ chức Hội.

Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, nhất là nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng chậm, chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc tạo điều kiện, hỗ trợ nông dân tiếp cận, ứng dụng thành thạo những tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, tăng sức cạnh tranh và tham gia vào quá trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp... Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân chưa nhiều; vai trò của các cấp hội nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới và vai trò cầu nối trong việc phát huy mối liên kết giữa “Nhà nông, nhà khoa học, Nhà nước và các tổ chức tín dụng” chưa được thể hiện rõ nét. Đời sống của một bộ phận nông dân còn khó khăn, thu nhập không ổn định, lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề và thiếu việc làm còn nhiều...

Thiết nghĩ trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc khắc phục những khó khăn. Đó cũng chính là thực hiện Kết luận số 61 của Bộ Chính trị (khóa X) đạt kết quả cao hơn trong thực tiễn.

Trần Tới