Cập nhật lúc 09:33:39 26/11/2020 (Lượt xem: 10645)
Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầ

Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thực tiễn địa phương

BT- Đào tạo nghề cho lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một nhiệm vụ khá quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã phối hợp triển khai thực hiện khá tích cực.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề của tỉnh đã dạy nghề cho gần 127.000 người, đạt 107,6% kế hoạch, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 79.560 người, đạt 93,6% kế hoạch. Số lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt trên 80%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức tăng từ 28% của năm 2010 lên 70% vào năm 2020, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 13,3% lên 26,8%.

Một thực tế hiện nay là công tác đào tạo nghề cho lao động còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: vẫn còn địa phương chưa làm tốt vai trò trong điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, chưa phát huy tốt việc đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động; việc đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo; cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch chậm, trình độ lao động nông thôn còn thấp, thiếu lao động có tay nghề, kỹ thuật cao.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030, Bình Thuận cần đào tạo nghề cho lao động nông thôn khoảng 30.000 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt từ 70 - 75% và đến năm 2030 đạt từ 75 - 80%. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 30 - 32% và đến năm 2030 đạt từ 32 - 37%. Đảm bảo lao động nông thôn sau đào tạo nghề có việc làm từ 80% trở lên.

Để đạt được kế hoạch trên, trong thời gian đến, Bình Thuận cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tổ chức đào tạo nghề với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, vay vốn để hỗ trợ các cơ sở giáo dục - đào tạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đã đầu tư kinh phí mở rộng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị kết hợp giữa sản xuất và đào tạo nghề.

Các trường, cơ sở đào tạo chủ động hợp tác, gắn kết với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức; doanh nghiệp cùng tham gia giảng dạy; doanh nghiệp tham gia xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo; doanh nghiệp tham gia hướng dẫn thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên; đưa giảng viên đi thực tập nhà giáo tại các doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Các cơ sở dạy nghề cần thực hiện khảo sát nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội để xác định lại ngành, nghề tuyển sinh và đào tạo theo nhu cầu thực tiễn. Tập trung đầu tư đào tạo các nghề trọng điểm đáp ứng nhu cầu nhân lực thực hiện 3 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh; đào tạo các nghề đã được Trung ương phê duyệt cho tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ trong đào tạo. Tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng ngành học. Tăng cường quan hệ, hợp tác và gắn liền doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận.

Huỳnh Thanh