Cập nhật lúc 09:42:05 14/10/2020 (Lượt xem: 2793)
Đoàn kết

Đoàn kết, thống nhất trong ý chí; nỗ lực, trách nhiệm trong hành động - đưa Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững

BT- 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.  

Ảnh: Đình Hòa.

Thành tựu…

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2019, kinh tế tỉnh nhà liên tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sức cạnh tranh ngày càng nâng lên; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư; mở rộng hợp tác, liên kết, thúc đẩy khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là công nghiệp năng lượng, du lịch, nông nghiệp; bộ mặt đô thị và nông thôn, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, các chính sách “đền ơn, đáp nghĩa”, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện và đi vào chiều sâu; hệ thống chính trị ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nâng lên, đa số không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và không có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường; dân chủ, kỷ cương được phát huy tốt hơn; các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình điển hình năng động, sáng tạo, góp phần tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy tình hình các mặt của tỉnh phát triển nhanh hơn... Đạt được những kết quả trên, phải khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định đúng đắn những nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, đã kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước và kiên quyết khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Các cấp ủy đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, nghiên cứu và vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sát hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương của cấp ủy kịp thời, có hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước của doanh nghiệp, doanh nhân, các thành phần kinh tế, của quần chúng nhân dân tạo sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019.

 Khó khăn...

Song thực tế cho thấy những kết quả đạt được trên chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. 7/31 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII chưa đạt được. Tình hình phát triển một số mặt của tỉnh còn chậm, chưa thực sự vững chắc, chất lượng tăng trưởng chưa cao. Đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Dự báo đến cuối năm 2020, GRDP cả năm của Bình Thuận ước tăng 4,5%, thấp hơn mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra từ đầu năm là 3% (mục tiêu đề ra là 7,5%) làm ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng của cả nhiệm kỳ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trong từng ngành, lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng có mặt chưa chặt chẽ, còn sai phạm. Một số vấn đề xã hội, nhất là tệ nạn ma túy chưa được giải quyết kịp thời, triệt để. Đời sống của một bộ phận nhân dân lao động, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chưa đạt chỉ tiêu. An ninh nông thôn và trật tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, để xảy ra vụ việc gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng tại một số địa phương trong tỉnh. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu, sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước chưa cao; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn hạn chế; cán bộ ở một số nơi còn vi phạm phải bị xử lý kỷ luật, có trường hợp phải khởi tố hình sự…

Lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Thuận.

 Quyết tâm…

Nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế đã xác định. Đảng bộ tỉnh nhà xác định mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột: Công nghiệp (năng lượng, chế biến); du lịch, thể thao biển; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu trở thành địa chỉ có sức thu hút mạnh các nhà đầu tư lớn, có năng lực đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch. Để đạt được mục tiêu đó, trước tiên, toàn Đảng, toàn quân và toàn thể các tầng lớp nhân dân Bình Thuận phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; ưu tiên phát triển 3 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; chú trọng xây dựng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính kế thừa. Tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển. Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, hội quần chúng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân…

Điện mặt trời đang phát triển mạnh ở Bình Thuận.

Cùng với những giải pháp cụ thể nêu trên; để những mục tiêu tốt đẹp mà đại hội đề ra trở thành hiện thực, thì chúng ta không thể bằng lòng với những thành tựu đã có; trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của tỉnh nhà với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; mỗi tập thể, mỗi cá nhân phải không ngừng nỗ lực, để góp phần đưa Bình Thuận phát triển với cấp độ cao hơn và tốc độ nhanh hơn. Trách nhiệm đó đặt trên vai của từng đảng viên trong Đảng bộ, để từ đó phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí; nỗ lực, trách nhiệm trong hành động, quyết tâm tận dụng tốt thời cơ; huy động hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương; chủ động liên kết vùng và hội nhập quốc tế; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng Bình Thuận phát triển về mọi mặt, tạo thế đi lên vững chắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đập dâng Tà Pao.
Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.200 - 4.400 USD; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 - 1,8 lần so với năm 2020. Đây là 2 trong những chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ mới đề ra, là sự xác định trách nhiệm của toàn Đảng bộ đối với sự phát triển của tỉnh và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Huy Toàn