Cập nhật lúc 08:19:38 31/07/2020 (Lượt xem: 3809)
Chủ động bám sát

Chủ động bám sát, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng

BT- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những đóng góp của ngành Tuyên giáo trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tiến sĩ Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị. Ảnh: Đình Hòa

Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo tỉnh nhà trong thời gian qua?

Đồng chí Hồ Trung Phước: Trải qua 90 năm hình thành và phát triển ngành Tuyên giáo Bình Thuận luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên theo Ðảng làm cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Kế tục và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, những người làm công tác tuyên giáo Bình Thuận hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Song công tác tuyên giáo của tỉnh luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể. Ðặc biệt, hướng về cơ sở làm trọng tâm, ngành Tuyên giáo luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Nổi bật là đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong bối cảnh tỉnh nhà và cả nước tập trung ứng phó với dịch  Covid-19; tham mưu cho cấp ủy trong tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp về xây dựng văn kiện, tổ chức, phục vụ, tuyên truyền.

Mặt khác, ngành Tuyên giáo đã xây dựng được các trang, nhóm và đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa 6.430 tập tài liệu (hơn 61.000 trang); 500 hình ảnh tư liệu; 219 ấn phẩm lịch sử (trên 27.000 trang); tham mưu xây dựng Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận; biên soạn và phát hành trên 330 tập sách lịch sử… hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Trong bối cảnh tình hình hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, xin đồng chí cho biết phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo tỉnh ta trong thời gian tới?

Ðồng chí Hồ Trung Phước: Có thể nói rằng trong giai đoạn hiện nay công tác tuyên giáo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề nổi cộm trong nước, trong tỉnh đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc. Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo. Chính vì vậy, để giữ vững và mở rộng mặt trận tư tưởng của Ðảng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đồng thời kế thừa, phát huy những truyền thống và thành tích đã đạt được, ngành Tuyên giáo Bình Thuận xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Song song, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, đề ra các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để nảy sinh vấn đề tư tưởng. Mặt khác, ngành Tuyên giáo sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều kênh, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của địa phương. Trước mắt, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó, tuyên truyền, nhân rộng nhằm động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở.

Xin cảm ơn đồng chí!

THU HÀ (thực hiện)