Cập nhật lúc 16:10:00 15/07/2020 (Lượt xem: 4684)
Một số kết quả nổi bật Đại hội t

Một số kết quả nổi bật Đại hội tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025

BTO- Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

Bộ Chính trị đã ban hành 1 thông báo; Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 chỉ thị; Thường trực Ban Bí thư ban hành 4 điện mật để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ).

Ban Bí thư phân công, thành lập 12 đoàn công tác do các đồng chí ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu ban hành các văn bản cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo mới của Trung ương liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; phối hợp xây dựng phần mềm kiểm phiếu bằng máy vi tính phục vụ đại hội đảng các cấp, tổ chức tập huấn, chuyển giao phần mềm cho 69 điểm cầu trên cả nước.

Tính đến ngày 30/6, toàn Đảng có 52.105 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), có 51.985 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ thức thành công đại hội theo đúng tiến độ (chiếm 99,8%). 120 TCCSĐtổ chức đại hội sau ngày 30/6/2020 (chiếm 0,2%). 1.896 đại hội điểm bao gồm 1.407 đảng bộ cơ sở và 489 chi bộ cơ sở (chiếm 3,9%). Có 99% TCCSĐ tổ chức đại hội đủ 4 nội dung, chỉ có 502 TCCSĐ tổ chức đại hội có 3 nội dung, chiếm 1%. Đại hội diễn ra trong thời gian không qua 2 ngày (Đại hội đảng bộ cơ sở 1,5 ngày, chi bộ cơ sở 1 ngày).

Tính đến ngày 30/6, tổng số cấp ủy viên đã được bầu là 298.846 người, trong đó: đảng bộ cơ sở 232.062, chi bộ cơ sở 66.784. Tỷ lệ nữ chiếm 20,8% cao hơn nhiệm kỳ trước 1,1% và cao hơn yêu cầu Chỉ thị 35. Cấp ủy tham gia lần đầu chiếm 26,2%, trình độ tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chiếm 93,8%, cao hơn nhiệm kỳ trước 15,6%. Trình độ trung cấp LLCT trở lên chiếm 86,8%, cao hơn nhiệm kỳ trước 8%. Người dân tộc thiếu số chiếm 11%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,8%. Dưới 35 tuổi chiếm 10,6%.

Tổng số Ban Thường vụ đã được bầu là 57.648 người. Trong đó tham gia lần đầu chiếm 22,4%. Tỷ lệ nữ chiếm 13,2%. Người dân tộc thiểu số chiếm 14%. Dưới 35 tuổi chiếm 4%.

Tổng số Phó Bí thư đã được bầu là 52.403 người, trong đó đảng bộ cơ sở 31.433 người và chi bộ cơ sở 20.960 người. Phó Bí thư cấp ủy lần đầu giữ chức vụ là 23%. Nữ chiếm 14,8%. Người dân tộc thiểu số chiếm 10%. Dưới 35 tuổi chiếm 3,2%.

 Tổng số Bí thư đã được bầu: 46.412 người, trong đó đảng bộ cơ sở 21.479 người, chi bộ cơ sở 24.933 người. Lần đầu giữ chức vụ Bí thư chiếm 15,1%, nữ chiếm 10,9%. Người dân tộc thiểu số chiếm 8%. Tuổi dưới 35 tuổi chiếm 1,6%.

1.677 đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, trong đó Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu với 408 đảng bộ (100% đảng bộ cơ sở, trừ đảng bộ quân sự không thực hiện chủ trương thí điểm), tiếp điến là Hà Tĩnh 206, Bến Tre 74, TP. Hồ Chí Minh 58. Các đồng chí bí thư cấp ủy bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao, một số đồng chí trúng cử với số phiếu 100%.

Theo đánh giá chung, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo chương trình hành động là nội dung mới nhưng được chuẩn bị nghiêm túc. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ.

Công tác tổ chức đại hội thực hiện tốt, đúng quy định: Công tác điều hành của đoàn chủ tịch thực hiện tốt, đúng quy định, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh. Ban kiểm phiếu thực hiện đúng nhiệm vụ, đúng nguyên tắc, quy chế bầu cử. Công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Bí thư bảo đảm an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình: Quy chế bầu cử trong đảng được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính; Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra; trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước.

Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

Các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị 35, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Báo cáo chính trị phải có bố cục hợp lý, cân đối, bảo đảm logic về nội dung, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học sâu sắc.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tình thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng.

Các tiểu ban, tổ giúp việc chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt việc gợi ý thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và cấp mình.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm “Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhận thức rõ đây là Đại hội Đảng các cấp chứ không phải hội nghị chuyên môn, vì vậy phải tập trung cao cho công tác đảng, nhất là thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng; thực hiện các nguyên tắc và phương thức hoạt động của Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

BTO (Nguồn Ban Tổ chức Trung ương)