Cập nhật lúc 15:57:25 22/05/2020 (Lượt xem: 11801)
Thông báo về việc triển khai tuy

Thông báo về việc triển khai tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 14/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1.     Công khai kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020

a)     Chỉ đạo niêm yết công khai Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 14/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020 tại trụ sở cơ quan; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và địa phương để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển.

Ngoài ra, đối với các huyện, thị, thành ủy phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương ít nhất 02 kỳ về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 trong thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương có nhu cầu tuyển dụng, khi thông báo phải thể hiện chi tiết các nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; số lượng vị trí việc làm cần tuyển; thời gian và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển.

c) Tất cả nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức được đăng tại trên Trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tại địa chỉ: btctu.binhthuan.dcs.vn. Trường hợp có vướng mắc liên hệ qua số điện thoại: 0252.3822553 để được hướng dẫn. 

2. Nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (sau đây gọi tắt là Phiếu), lệ phí dự tuyển và kèm theo 04 phong bì có dán tem, ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận.

b) Người đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin trên Phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Khi tiếp nhận Phiếu, nếu còn thiếu thông tin thì người được phân công tiếp nhận phải hướng dẫn ngay để người đăng ký dự tuyển bổ sung. Khi nhận Phiếu phải có biên nhận. Trường hợp không bổ sung hoặc không điền đầy đủ thông tin thì không nhận Phiếu.

d) Sau khi hết thời hạn nhận Phiếu, các cơ quan, đơn vị và địa phương thành lập Tổ kiểm tra phiếu để kiểm tra thông tin của người đăng ký dự tuyển; xác định người đủ điều kiện dự tuyển; đồng thời, chịu trách nhiệm giải quyết, trả lời các thắc mắc, khiếu nại của người dự tuyển đối với việc xác định người đủ điều kiện dự tuyển.

e) Thời gian tiếp nhận Phiếu: Từ ngày 14/5/2020 đến hết ngày 13/6/2020.

g) Địa điểm tiếp nhận Phiếu

- Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Tại bộ phận Văn phòng hoặc bộ phận phụ trách mãng Văn phòng của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

- Đối với các huyện, thị, thành ủy: Tại Văn phòng hoặc Ban Tổ chức hoặc Ban Tổ chức - Nội vụ của các huyện, thị, thành ủy.

h) Lệ phí dự tuyển

Mức thu lệ phí dự thi tuyển công chức là 300.000 đồng/01 hồ sơ theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thu lệ phí dự thi tuyển công chức đối với thí sinh dự thi và nộp về Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy chậm nhất ngày 15/6/2020 (Đồng chí Lê Thị Vĩnh Thanh, Chuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, số ĐTDĐ: 0989.171.873).

3. Đăng ký tuyển dụng về Ban Tổ chức Tỉnh ủy

a) Thời gian gửi hồ sơ đăng ký của các cơ quan, đơn vị, địa phương: Ngày 15/6/2020.

b) Hồ sơ đăng ký gồm:

- Văn bản báo cáo cụ thể chỉ tiêu cần tuyển dụng, số lượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển so với tổng số chỉ tiêu cần tuyển; số lượng thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển (nếu có);

- Quyết định thành lập Tổ kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển;

- Biên bản họp của Tổ kiểm tra phiếu;

 - Danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển (theo Mẫu số 1);

- Bản chính Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh;

- Lệ phí của người đăng ký dự tuyển.

 4. Nội dung công việc và tiến độ triển khai thực hiện tuyển dụng

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 14/5/2020; đồng thời để thực hiện việc tuyển dụng theo đúng thời gian đề ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tiến độ triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức năm 2020 (đính kèm theo).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và những người quan tâm được biết.

Trưởng Ban

Nguyễn Thanh Nam

THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 202- KH/TU, ngày 14/5/2020

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----

TT

Nội dung công viêc

Thời gian dự kiến

Cơ quan thực hiện

1

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng

Ngày 14/5/2020

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2

Tiếp nhận phiếu Đăng ký dự tuyển

Ngày 14/5 đến ngày 13/6/2020

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

3

Tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển; gửi Công văn kèm tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; Quyết định thành lập Tổ kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Biên bản họp thống nhất số lượng Phiếu đăng ký dự tuyển; Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (bản chính) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ngày 13/6 đến ngày 15/6/2020

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

4

Tổng hợp phiếu dự tuyển của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thông báo danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển

Ngày 15/6 đến ngày 17/6/2020

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

5

Triển khai các nội dung liên quan đến tuyển dụng

Ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ

6

Tổ chức thi vòng 1

Ngày 24/6 đến ngày 26/6/2020

Hội đồng tuyển dụng

7

Tổng hợp kết quả, thông báo kết quả thi vòng 1

Ngày 27/6 đến ngày 03/7/2020

Hội đồng tuyển dụng (tổ thư ký)

8

Tổ chức thi vòng 2 (thi phỏng vấn)

Ngày 07/7 đến ngày 10/7/2020

Hội đồng tuyển dụng

9

Tổng hợp kết quả, thông báo kết quả thi

Ngày 31/7 đến ngày 01/8/2020

Hội đồng tuyển dụng (tổ thư ký)

10

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; Ban hành Quyết định tuyển dụng công chức năm 2020 (nhận công tác từ ngày 03/9/2020)

Tháng 8/2020

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy