Cập nhật lúc 09:42:59 18/05/2020 (Lượt xem: 14001)
Cán bộ là cái gốc của mọi công v

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

BT- Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) Đảng, từ ngày 11-14/5/2020 quyết định phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; phương hướng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, ngày 23/4/2020,

Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ, hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, danh nhân văn hóa thế giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ thấm đậm, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình cách mạng của Đảng và dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tình yêu bao la, bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng đều dành sự quan tâm đặc biệt về công tác cán bộ. Trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và nhiều tác phẩm khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán và khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Người phân tích, lý giải về sự giáo dục, trui rèn người cán bộ của Đảng, của dân: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Trui rèn cán bộ phải lâu dài, bền bỉ: “Không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm mà đào tạo được một cán bộ tốt. Cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nêu phẩm chất, đạo đức, tiêu chuẩn cán bộ, Người còn nhắc nhở kinh nghiệm sử dụng cán bộ của cha ông: “Dụng nhân như dụng mộc”. Người nhấn mạnh nghệ thuật dùng người: “Nơi nào mà các cán bộ cấp trên biết lựa chọn và dìu dắt thì có nhiều cán bộ mới nảy nở và công việc rất phát triển. Trái lại, nơi nào cán bộ cấp trên không biết lựa chọn, dìu dắt thì vẫn thiếu người mà công việc cứ luộm thuộm”. Tháng 11 năm 1946, trả lời trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I về tính kỷ luật của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ rõ sự nghiêm khắc: “Chính phủ đã hết sức làm gương và nếu làm gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết”. Theo Người: “Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”. Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân”.

Tại Hội nghị 12 BCH TW Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, rằng cán bộ quyết định tất cả, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, do vậy về phương hướng nhân sự đại hội XIII của Đảng, trước hết - trên hết là phải chọn lựa những cán bộ có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có trí tuệ, tầm nhìn, làm việc có hiệu quả, không xu nịnh, nói đi đôi với làm; kiên quyết không để lọt vào TW người có vấn đề về đạo đức, lối sống, giàu nhanh, nhiều nhà đất, tham vọng quyền lực, chạy chọt, cơ hội, phe cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến …

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những lời dạy và bài học sâu sắc về công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tính kiên định và nguyên tắc; sự nhanh nhạy, công tâm, tỉnh táo trong việc nhìn nhận, đánh giá, phát hiện và sử dụng người tài. Trước lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân bản Di chúc thiêng liêng, trong đó Người dành sự quan tâm đặc biệt về xây dựng Đảng, theo đó “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Người căn dặn, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 12 BCH TW Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đèn pha chói lọi chiếu sáng con đường mà đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta đã lựa chọn.

TRIÊU DƯƠNG