Cập nhật lúc 09:36:31 15/04/2020 (Lượt xem: 17023)
Tổng kết 10 năm thực hiện

Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”

BT- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”. Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì việc tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” phải được triển khai nghiêm túc trên toàn quốc, từ cơ quan quản lý Nhà nước đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao.

Nội dung tổng kết phải tập trung chỉ rõ các kết quả đã đạt được, những mặt chưa làm được so với yêu cầu của chiến lược; khó khăn, hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chiến lược. Đề xuất các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, giải pháp và sáng kiến để xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030. Tổ chức khảo sát, tìm hiểu, trao đổi nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn ở một số địa phương (những địa bàn thực hiện tốt và những địa bàn thực hiện còn hạn chế). Tổ chức tọa đàm, trao đổi với các chuyên gia, nhà nghiên cứu thể thao có uy tín, các nhà quản lý thể thao có kinh nghiệm nhằm tham vấn ý kiến về những định hướng lớn trong xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030, các cách thức để cụ thể hóa quan điểm, đường lối phát triển đất nước của Đảng, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; kinh nghiệm các nước trên thế giới trong việc xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển thể thao. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” và phương hướng xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành tham mưu UBND tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết trong tháng 9/2020 và báo cáo kết quả về Tổng cục Thể dục Thể thao.

Được biết đây là hoạt động nhằm tổng kết, đánh giá kết quả của 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg  ngày 3/12/2010. 

Tư Quý