Cập nhật lúc 10:30:50 26/03/2020 (Lượt xem: 5028)
Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị tỉnh: Đổi mới công tác Đảng trong lãnh đạo chi đoàn

BT- Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Chính trị, Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Chính trị luôn quan tâm đến các đoàn viên trong chi đoàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, định hướng về tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh luôn tạo điều kiện để đoàn viên tham gia các lớp nhận thức về Đảng, cao cấp và trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ...

Tặng quà cho Trường mẫu giáo xã Tân Tiến, thị xã La Gi.

 Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Dụng Văn Duy khẳng định: “Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên về lý luận chính trị, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước. Đồng thời chỉ đạo Chi đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn với trọng tâm là xung kích thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... động viên đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương, đơn vị kết nghĩa”.

Bên cạnh đó, chi đoàn không ngừng động viên đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ, rèn luyện lối sống văn hóa thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, các buổi tọa đàm,  hoạt động truyền thống, công tác xã hội... giúp đoàn viên có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, hoàn thiện kỹ năng công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được thì vẫn còn một số hạn chế như khả năng linh hoạt trong công tác chuyên môn và phong trào đoàn của một số đoàn viên còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, thờ ơ với những hoạt động chung của chi đoàn; nội dung, hình thức, thiếu hấp dẫn, chưa có sự lan tỏa… Do đó trong thời gian tới, Đảng ủy Trường Chính trị sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, cơ chế để Ban chấp hành Chi đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn và phát triển phong trào Đoàn. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp, tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần để đoàn viên được tham gia, cống hiến nhiều hơn vào các công việc của nhà trường. Ngoài ra, Ban Chấp hành Chi đoàn trường phải xác định rõ việc giáo dục đoàn viên theo lý tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn, để từ đó chủ động, sáng tạo trong đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ái Khanh