Cập nhật lúc 08:54:05 25/02/2020 (Lượt xem: 2369)
Quy định mới về công nhận hạn mứ

Quy định mới về công nhận hạn mức đất nông nghiệp

BT- Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành về việc quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang; mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có hiệu lực từ giữa tháng 1/2020.

Đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh: N.Lân

Theo đó, hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại khoản 4, Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Đồng thời, quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại Điều 162 của Luật Đất đai năm 2013.

Quyết định này sẽ giúp người dân được cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp trực tiếp sản xuất, nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trước ngày 1/7/2014 trên địa bàn tỉnh. Với điều kiện nguồn gốc đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, cụ thể hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân sẽ không quá 2 ha cho mỗi loại đất. Riêng đối với hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân ở các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng không quá 10 ha. Các xã, thị trấn ở trung du, miền núi sẽ tối đa 20 ha. Riêng huyện đảo Phú Quý không quá 5 ha.

Quyết định này cũng quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) sẽ không quá 30 ha đối với mỗi loại đất. Nếu vượt quá hạn mức công nhận sẽ chuyển sang hình thức thuê đất.

Tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND cũng quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa. Theo đó, mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa, cụ thể về mức đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một lần là 5m2; mỗi phần 1 cát táng là 3m2. Mức đất tính không bao gồm diện tích đường đi xung quanh mộ; kích thước các cạnh được tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 01/2016/TT-BXD. Mức đất xây dựng tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa: Được xác định theo từng công trình cụ thể, theo giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền hoặc trong dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 01/2016/TT-BXD. Chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định phân cấp về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và quy định khác có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn quy định này cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện. Quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết. Các địa phương chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và UBND cấp xã thực hiện theo đúng quy định của UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

 Q.Nhân