Cập nhật lúc 14:52:57 18/01/2020 (Lượt xem: 3439)
Nâng cao chỉ số cải cách hành ch

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020

BT- Để cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh năm 2020, gắn với xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính Nhà nước năm 2020. Theo đó, dựa trên cơ sở kết quả công bố chỉ số Par Index, các cơ quan, đơn vị có liên quan lãnh đạo rà soát, xác định các nội dung còn hạn chế, yếu kém để xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục, đồng thời xác định các nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện để tiếp tục cải thiện các nội dung chỉ số Par Index của tỉnh.

Người dân, các tổ chức, doanh nghiệp khi đến tìm hiểu đầu tư, làm thủ tục hành chính chỉ cần đến Trung tâm Hành chính công sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại đây. Ảnh: Đình Hòa

Ngoài ra, các ngành, địa phương trong tỉnh phải chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để góp phần cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Cải cách tài chính công, nhất là hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý. Gắn công tác cải cách thủ tục hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cải thiện các chỉ số như: chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)… Bên cạnh đó phải gắn kết cải cách hành chính với việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính năm 2020. Gắn cải cách thủ tục hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính...

Với những nhiệm vụ đó, phấn đấu trong năm 2020 này có 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện bố trí công chức theo bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm được phê duyệt. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% và mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt mức trên 80%. Tất cả các thủ tục hành chính được rà soát công bố chuẩn hóa, công khai đầy đủ, kịp thời tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Phấn đấu hồ sơ hành chính của các cơ quan, địa phương có kết quả giải quyết đúng hạn trên 98% (trừ đơn thư khiếu nại, tố cáo). Trong năm 2020, tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50% trong tổng số thủ tục hành chính đã phê duyệt thực hiện trực tuyến. Có 40% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 4. Riêng lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 20% và tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%. Có 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng và 100% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng…

Thanh Quang