Cập nhật lúc 10:07:36 05/12/2019 (Lượt xem: 6228)
Không để lọt những người không đ

Không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy

BT- Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp vào đầu năm 2020, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Điều mà Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm ở Đại hội Đảng bộ các cấp là việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải được quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị khóa XII. Theo đó, cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của cấp mình. Đặc biệt là kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm. Những người quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, bản thân vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu ra nhiều vấn đề về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ tới tại phiên họp thứ 16, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rằng, cấp ủy Đảng là bộ phận tinh túy nhất về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, tính tiên phong, gương mẫu của chi bộ, đảng bộ, là cơ quan lãnh đạo của tổ chức Đảng giữa 2 kỳ đại hội. Cấp ủy còn là trung tâm tư tưởng, tổ chức, đoàn kết, thống nhất của tổ chức Đảng. Hoạt động lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ hiệu quả hay không hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ, trước hết lệ thuộc vào phẩm chất, năng lực của cấp ủy. Do vậy, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải tiến hành từng bước, từng việc, thận trọng, chắc chắn, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và các khâu trong quá trình chuẩn bị cấp ủy. Quá trình chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ tới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tiêu chuẩn với cơ cấu, trong đó lấy tiêu chuẩn làm chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, coi trọng cả đức và tài, nhưng đức luôn là gốc. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bao gồm những đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới… Do vậy, thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy, đồng thời thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu Ban Thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Các địa phương và ngành có cơ cấu cấp ủy viên nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì cấp ủy trên điều động người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nơi khác đến hoặc xem xét bổ sung sau đại hội.

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh cũng đã triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp bài bản, kỹ lưỡng từ việc quán triệt các văn bản chỉ đạo cho tới khảo sát, nắm tình hình, tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị dự kiến chọn đại hội điểm. Để đại hội các cấp đạt được kết quả cao, ngay từ bây giờ, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần phải tập trung công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, gắn với công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

THANH QUANG