Cập nhật lúc 11:10:28 18/11/2019 (Lượt xem: 7260)
Phát triển toàn diện

Phát triển toàn diện, đáp ứng mong đợi của nhân dân

BT- Bức tranh kinh tế - xã hội của Bình Thuận trong 10 tháng đầu của năm 2019 so với những năm trước đây, có bước chuyển biến tiến bộ và khá toàn diện trên các mặt. Công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát huy hiệu quả, chất lượng nền kinh tế được cải thiện, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt khá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh căn bản được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện hơn... Song xét trên bình diện chung trong khu vực Đông Nam bộ thì tỉnh Bình Thuận vẫn là tỉnh nghèo; Chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế có cải thiện nhưng còn thấp; năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa cao; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, sự gia tăng mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến khó lường, nguồn nước cạn kiệt, mùa mưa đến muộn và lượng mưa thấp làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực giáo dục thì có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, công tác đào tạo nghề chưa gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động; việc thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh còn nhiều bất cập, vướng mắc. Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có tiến bộ nhưng có mặt hiệu quả chưa cao, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhà đầu tư ở một số nơi còn chậm. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, công tác phòng ngừa ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Điều đáng quan tâm nhất vẫn là đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển vẫn còn nhiều khó khăn… Trước thực trạng trên, UBND tỉnh xác định tập trung phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong tổng thể các giải pháp, UBND tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực phát triển các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, thông qua chính sách giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề để bảo đảm mục tiêu thoát nghèo bền vững. Thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn để khuyến khích người nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống. Mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội; Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tăng sự hài lòng của người dân; đào tạo, xây dựng đội ngũ thầy thuốc có y đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có cơ cấu hợp lý. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, các chương trình nghệ thuật, chiếu phim lưu động...  đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng và đổi mới  tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục xây dựng và giữ gìn văn hóa trong nhân dân. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, phát triển thanh niên. Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng và nhân rộng các hình mẫu gia đình văn minh, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Có thể khẳng định việc UBND tỉnh xác định tập trung phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đã cho thấy lãnh đạo tỉnh luôn lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm trọng tâm, nhận định đúng sự mong mỏi của nhân dân; qua đó đã tập trung phân tích, đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, dự báo sát những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức mà tỉnh sẽ phải đối mặt, do vậy những giải pháp mà UBND tỉnh đưa ra rất phù hợp với tình hình thực tế của Bình Thuận.

Việc phân tích, đánh giá đúng và sát thực trạng, đồng thời quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cụ thể, đề ra những giải pháp có tính khả thi cao để giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ góp phần tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đáp ứng được điều nhân dân mong đợi.

HUY TOÀN