Cập nhật lúc 08:45:12 11/11/2019 (Lượt xem: 7199)
Sắp xếp

Sắp xếp, tinh giản: Khó vẫn phải làm

BT- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 - khóa XII, Trung ương đã đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đã ban hành Nghị quyết về vấn đề này.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại Bình Thuận, nhận thức tầm quan trọng của nghị quyết, cấp ủy, chính quyền cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, chủ động triển khai và tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân Nghị quyết của Trung ương, đồng thời Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy các địa phương đều ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết, Bình Thuận đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Trước hết công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã được thực hiện tốt, đồng bộ và toàn diện nên hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên đều nắm rõ định hướng, chủ trương, đồng thời nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận trong xã hội về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tạo được một số chuyển biến tiến bộ. Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, tổ chức bộ máy của các cấp ngày càng được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xác định ngày càng rõ hơn; khắc phục dần sự chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ.

Trong quản lý biên chế công chức, viên chức, Bình Thuận đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí và sử dụng chỉ tiêu biên chế được giao theo hướng thật sự tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh được quy định; Triển khai thực hiện hiệu quả và nghiêm túc công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý biên chế công chức, viên chức và cơ cấu lại đội ngũ…

Trong tổng thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 6 đã đề ra, công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước đã được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Trong 2 năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung, xác định các giải pháp đồng bộ từ rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại theo vị trí việc làm, bố trí, sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả, tinh giản biên chế, đồng thời thực hiện tinh giản đối với các đối tượng nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc, thu hồi biên chế chưa sử dụng... Với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện tinh giản tổng cộng 407 biên chế hành chính. Cho đến thời điểm này, Bình Thuận đã không còn biên chế vượt so với quy định của Trung ương. Việc sắp xếp, bố trí, sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng hợp lý và hiệu quả hơn, gắn với tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo kế hoạch dự kiến toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản hơn 2.500 biên chế, đảm bảo mục tiêu tinh giản 10% biên chế giao năm 2015, đến năm 2021 đảm bảo thực hiện tỷ lệ tinh giản biên chế đúng theo quy định của Trung ương. Hiện nay, chúng ta chưa thể thống kê cụ thể, nhưng chắc chắn qua việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, sẽ giảm thiểu một khoản chi ngân sách đáng kể cho bộ máy hành chính, tiết kiệm một khoản kinh phí khá lớn để phục vụ cho đầu tư phát triển.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là việc mới, khó, chưa có tiền lệ nên trong quá trình triển khai thực hiện sẽ rất lúng túng, khó khăn, vướng mắc về loại hình tổ chức, vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị; nhất là cơ chế vận hành, chế độ chính sách, tính đồng bộ liên thông của các cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất. Đặc biệt đối với việc sắp xếp, tinh giản lại càng khó hơn vì liên quan trực tiếp đến vấn đề con người, dễ phát sinh đến khiếu nại, tố cáo nếu chúng ta không làm một cách chắc chắn và thuyết phục và trên thực tế cũng đã cho thấy ở một số nơi đã phát sinh vấn đề này. Do đó quá trình triển khai thực hiện phải kiên trì, phải luôn quán triệt sâu sắc để nhận được sự đồng thuận, ủng hộ; khi thực hiện phải hết sức thuyết phục… Mục tiêu quan trọng nhất trong công tác sắp xếp, tinh giản phải đạt được là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tiết kiệm được chi phí hành chính, tăng nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho tỉnh nhà… do vậy dù có khó đến mấy, cũng phải quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Huy Toàn