Cập nhật lúc 11:56:18 08/11/2019 (Lượt xem: 8823)
Xác định vị trí việc làm như thế

Xác định vị trí việc làm như thế nào để trả lương?

BTO- Tiếp tục chương trình chất vấn tại kỳ họp thứ 8, ngày 7/11 đại biểu Trần Hồng Nguyên, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân với nội dung: Xây dựng vị trí việc làm và quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm là một nội dung rất quan trọng, là cơ sở lâu dài trong quản lý, sử dụng công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ chưa được hướng dẫn cụ thể, khắc phục ra sao?

 Mặc dù vấn đề này đã được triển khai từ năm 2012, song việc hướng dẫn của Bộ Nội vụ còn quá chung chung như: Yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ chung cho vị trí việc làm nhưng đối với một số vị trí việc làm thì lại không cần phải sử dụng văn bằng chứng chỉ đó. Tuy nhiênhiện nay các đơn vị tuyển dụng vẫn  yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ. Việc qui định chung này dẫn đến một số địa phương và mỗi nơi có cách làm khác nhau, gây khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Vậy đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp cơ bản nào để khắc phục được những tình trạng nêu trên?

Vấn đề này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng: Việc xây dựng vị trí việc làm, đây là một vấn đề rất quan trọng và Bộ Nội vụ cũng đã nhận khuyết điểm trước Chính phủ trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016. Nhiệm vụ này Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ thẩm định Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của cấp tỉnh và các bộ, ngành Trung ương.

Nhưng từ năm 2015 đến tháng 8/2016, Bộ Nội vụ chưa phê duyệt được một đề án vị trí việc làm nào đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ nên phân cấp cho Bộ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh phê duyệt đề án đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên đầu tư được quyền quyết định 3 nội dung là: Phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến nay sau 3 năm thực hiện phân cấp, các địa phương và bộ, ngành làm rất tốt, đến giờ này gần như các bộ, ngành và địa phương đã hoàn tất việc phê duyệt vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ khi kiểm tra công vụ cũng nhắc các bộ, ngành, địa phương phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không phải phê duyệt một lần mà khi sắp xếp tổ chức bộ máy có cơ cấu thay đổi chức năng nhiệm vụ thì đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính cũng phải được điều chỉnh lại.

Trong Nghị định 161 trình Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ này là do Chủ tịch UBND các tỉnh, bộ trưởng các bộ, ngành tự điều chỉnh đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính. Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng điều chỉnh, phê duyệt vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp lại, có thay đổi về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, đối với các địa phương và bộ, ngành thực hiện công việc này rất tốt.

Vấn đề còn lại là xác định vị trí việc làm như thế nào để phục vụ cho việc trả lương theo chính sách cải cách tiền lương năm 2021, đây là một vấn đề rất quan trọng. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói: Trước kia khi xây dựng vị trí việc làm thì biên chế tăng lên. Nhưng hiện nay, xây dựng vị trí việc làm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị biên chế không tăng. Trên số biên chế đó phải xây dựng, cơ cấu lại cho từng vị trí việc làm, một người có thể làm nhiều việc và cũng có thể một việc có nhiều người làm. Nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm này theo hướng dẫn định mức của các bộ,ngành trong từng lĩnh vực.

Thang bảng lương sẽ theo từng vị trí việc làm

Bộ trưởng Tân nói thêm về đề án cải cách chính sách tiền lương mới: Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm, xây dựng chức danh tương đương để thực hiện theo cơ chế tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm và trả lương theo chức vụ lãnh đạo quản lý.

Hiện nay, Bộ Nội vụ được phân công thực hiện việc hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước.Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và tổ chức chính trị, xã hội.

Đối với các bộ, ngành sẽ tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm và thang bảng lương cơ cấu từng vị trí việc làm của cơ quan đơn vị mình. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp vị trí việc làm, tổng hợp chức danh tương đương và tổng hợp thang bảng lương của các bộ,ngành để trình Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến và làm cơ sở cho năm 2020 tiến hành xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật để chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương năm 2021. Đề án vị trí việc làm này chỉ chia ra làm 4 nhóm:  Nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý;  Nhóm chuyên môn nghiệp vụ;  Nhóm chuyên môn nghiệp vụ dùng chung như văn phòng, thanh tra, kế toán … nhóm phục vụ. Chia làm 4 nhóm để dễ xếp lương và đảm bảo với các ngành khác trong hệ thống chính trị của chúng ta.

Phúc Nguyễn