Cập nhật lúc 10:18:00 15/10/2019 (Lượt xem: 1673)
5 năm tiếp hơn 2

5 năm tiếp hơn 2.850 lượt công dân về khiếu nại, tố cáo

BT- Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2015 - 2019) thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân đã phát huy được trách nhiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền, giải quyết tranh chấp mâu thuẫn ở cơ sở phần nào làm hạn chế việc phát sinh tranh chấp khiếu nại ở địa phương. Hội Nông dân các cấp còn chủ động, phát hiện, nắm bắt tình hình các mâu thuẫn cụ thể trong nội bộ nông dân, chọn người có kinh nghiệm, năng lực và phối hợp chặt chẽ với thành viên để hòa giải; đội ngũ làm công tác hòa giải luôn được củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và kiến thức pháp luật. Hội đã tham gia tiếp 2.853 lượt công dân, trong đó trực tiếp nhận 215 đơn chủ yếu thuộc lĩnh vực bồi thường đất, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường… Ngoài ra, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tủ sách pháp luật được chú trọng đã nâng cao nhận thức và giúp người dân hiểu đúng các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo triển khai Quyết định số 81; tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

 N.H