Cập nhật lúc 09:04:22 19/09/2019 (Lượt xem: 2935)
Bình Thuận sau 2 năm thực hiện N

Bình Thuận sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18

Bài 1:  Tinh gọn và hiệu quả

BT- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến nay, sau 2 năm ban hành, Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh chủ động triển khai, tổ chức thực hiện và đạt một số kết quả tích cực. Qua đó giúp tổ chức bộ máy ngày càng được sắp xếp tinh gọn và hoạt động hiệu quả. 

Cán bộ chủ chốt của tỉnh nghe quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tạo sự đồng thuận

Sau khi Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ban hành đã nhận được hầu hết sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Nhưng bên cạnh đó cũng còn không ít sự băn khoăn, tâm tư và cả lo lắng. Bởi sắp xếp, tinh gọn bộ máy đồng nghĩa với việc sẽ tinh giảm biên chế; sáp nhập cơ quan, đơn vị sẽ có người xuống chức và có người mất chức. Để có được sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nghị quyết và các kế hoạch, chương trình hành động có liên quan. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ định hướng, chủ trương, nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện. Chính vì thế đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, sự đồng thuận của xã hội. Đến nay sau khi hàng loạt các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên tương đối ổn định. Nhờ vậy đã góp phần giúp việc thực hiện các đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch. 

Nhiều kết quả tích cực

Sau gần 2 năm được ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Nhiều cơ quan, đơn vị, được sáp nhập, sắp xếp, tinh gọn, từ đó giảm nhiều đầu mối, chức vụ lãnh đạo các cấp. Điển hình như, sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã giảm 8 phòng (còn 20 phòng so với 28 phòng trước khi thực hiện nghị quyết); số cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng giảm 23 người. Đối với cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh sau sắp xếp cũng giảm 14 đầu mối bên trong; tổng số cán bộ lãnh đạo cấp phòng/ban trực thuộc giảm 32 người. Tại tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cũng được hợp nhất. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hiện nay cũng đã giảm được 32 đầu mối bên trong và 22 tổ chức tương đương thuộc chi cục; toàn tỉnh giảm 29 tổ chức liên ngành. Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, đến 30/6/2019, toàn tỉnh cũng đã giảm 8 cơ quan so với trước. Bên cạnh đó, một loạt các đơn vị sự nghiệp công lập đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn, như: Báo Bình Thuận giảm 4 đầu mối, Trường Chính trị tỉnh giảm 2 đầu mối; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện giảm 45 đơn vị… Trong khi đó, thực hiện Nghị quyết số 18, đến nay, đã có 6/10 huyện, thị, thành phố bố trí thực hiện Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện; 10 địa phương thực hiện bố trí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; một Bí thư Huyện ủy là Chủ tịch HĐND huyện; 62/127 xã, phường, thị trấn đã thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã; 2 huyện (Phú Quý, Đức Linh) đã thực hiện mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện; 5/127 xã, phường, thị trấn đã thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã…

Tại huyện Phú Quý - một trong những địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 18 - sau khi thực hiện mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện, đã có sự thống nhất hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thống nhất giữa chủ trương của cấp ủy với chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện của UBND. Các nhiệm vụ trọng tâm, nhu cầu chính đáng của nhân dân được giải quyết nhanh hơn, không phải qua các bước trung gian. Qua đó, giúp chủ trương, đường lối của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống nhanh và hiệu quả hơn. Còn tại huyện Đức Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Húy cho rằng, qua hơn 7 tháng triển khai thực hiện các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tại huyện, đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm được đầu mối cơ quan cấp huyện, giảm số lượng lãnh đạo, khắc phục sự chồng chéo, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; giảm được một số khâu trao đổi nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng thuộc Huyện ủy và UBND huyện. Việc thực hiện đề án còn có nhiều điểm thuận lợi trong quá trình tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đơn cử như, đối với cơ quan UBKT - thanh tra, trưởng cơ quan này đồng thời là Chủ nhiệm UBKT và Chánh thanh tra huyện, Phó Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Phó chánh Thanh tra, công chức của UBKT và thanh tra đều được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên theo quy định. Do đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phân công thực hiện nhiệm vụ và có sự tương trợ, giúp đỡ nhau giúp việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhanh chóng, hiệu quả hơn…

Như vậy có thể thấy, sau khi triển khai thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn bộ máy, ngoài việc giảm được các đầu mối, chức vụ lãnh đạo thì tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị các cấp đang ngày càng được sắp xếp, kiện toàn và bước đầu phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Vai trò của người đứng đầu được phát huy và trách nhiệm hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp hợp lý, đúng quy định và từng bước phát huy hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xác định ngày càng rõ nét hơn, khắc phục dần sự chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ…

Đình NhưỢng