Cập nhật lúc 09:55:39 09/09/2019 (Lượt xem: 1102)
Tăng cường ứng dụng công nghệ th

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BT- Theo kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng ĐBDTTS tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 – 2025”; mục tiêu cụ thể đến năm 2023, 80% ĐBDTTS được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường; 90% ĐBDTTS được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù; 90% ĐBDTTS nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng thư viện điện tử về công tác dân tộc… Phấn đấu đến hết năm 2025, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ ĐBDTTS.

Để đạt mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cụ thể hóa các nội dung thành các chương trình, kế hoạch hàng năm trong thực hiện công tác dân tộc. Đồng thời, chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy hoạt động và ứng dụng CNTT trong vùng ĐBDTTS và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng CNTT trong ĐBDTTS trên mọi lĩnh vực. Đối với các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

K.ANH