Cập nhật lúc 10:13:37 04/09/2019 (Lượt xem: 1378)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với tí

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với tín dụng chính sách xã hội

BTO- Thực hiện văn bản ký liên tịch giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, nhằm thực hiện tốt những nội dung công việc nhận ủy thác, không chỉ góp phần chuyền tải vốn tín dụng nhanh chóng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách mà còn có tác động lớn tới công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên, phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ủy thác luôn được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ở mỗi cấp đều phân công 1 đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách và bố trí cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách theo dõi, tổ chức thực hiện. Công tác giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt động ủy thác theo định kỳ ở mỗi cấp được thực hiện thường xuyên.

Để bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện/thịxã/thành phố và các xã/phường/thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; quy định của Ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách đến các tầng lớp phụ nữ và nhân dân; đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; các nội dung thỏa thuận theo văn bản liên tịch giữa Ngân hàng CSXH và Hội LHPN tỉnh; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai, thực hiện quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, vai trò tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chủ trương giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đặc biệt là các cấp Hội luôn quan tâm nhắc nhở chị em phụ nữ không tham gia hoạt động cho vay “Tín dụng đen”, tích cực đấu tranh với nạn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ.

Trong hoạt động nhận ủy thác, Hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của tổ chức Hội với Ngân hàng CSXH các huyện/thị xã/thành phố, của cán bộ tín dụng phụ trách với Hội phụ nữ cơ sở, từ đó, công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ ủy thác của các cấp Hội quản lý luôn đạt được kết quả cao; Ban Quản lý tổ TK&VV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung ủy thác của Ngân hàng CSXH, thường xuyên chỉ đạo các tổ vay vốn rà soát, bình xét đối tượng vay đúng mục đích, duy trì việc họp giao ban theo đinh kỳ, kịp thời thông tin báo cáo giữa Hội với Ngân hàng khi có những vấn đề vướng mắc phát sinh, qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, việc thu hồi lãi hàng tháng được bảo đảm. Đến nay, đã có 10/10 huyện/thị xã/thành phố; 126/127 xã/phường/thị trấn đã phối hợp thực hiện quản lý có hiệu quả 15 chương trình tín dụng vay vốn của Ngân hàng CSXH với 946 tổ TK&VV hỗ trợ 40.291 hộ vay vốn, tổng dư nợ nhận ủy thác trên 1.033,833 tỷ đồng, tình hình dư nợ nhận ủy thác tăng qua các năm, tỷ lệ nợ quá hạn được duy trì ở mức độ cho phép.

Để việc sử dụng vốn tín dụng chính sách mang lại hiệu quả, ngoài hoạt động vay vốn, các cơ sở Hội còn vận động chị em tham gia gửi tiết kiệm để tạo thói quen tích lũy; công tác tập huấn cho các hộ vay vốn cũng luôn được các cấp Hội quan tâm; nhờ đó, hoạt động ủy thác qua Hội LHPN ngày càng phát triển cả quy mô và chất lượng; tính chuyên nghiệp trong hoạt động ủy thác được nâng cao, hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả, phát triển, ổn định sản xuất chăn nuôi, trả gốc và lãi, chất lượng tín dụng được nâng cao, không có nợ quá hạn. Hội LHPN tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo Hội LHPN các cấp sơ kết, tổng kết các phong trào công tác Hội lồng ghép với sơ kết, tổng kết chương trình ủy thác cho vay Ngân hàng CSXH theo định kỳ để chia sẻ kinh nghiệm quản lý như biểu dương các Tổ TK&VV hoạt động tốt, những tấm gương sản xuất giỏi, tiêu biểu điển hình trong sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội. Hội viên Hội Phụ nữ phải là lá cờ đầu trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ vay ở địa phương có ý thức phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, nâng cao vai trò trách nhiệm của người vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, thoát nghèo bền vững và thực hiện tốt các nghĩa vụ sau khi vay vốn.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác tại Hội cơ sở và Tổ TK&VV luôn được chú trọng, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ các cấp đã kiểm tra, giám sát tại 49 xã/phường/thị trấn và 330 tổ TK&VV tại 10 huyện/thị/thành phố. Công tác kiểm tra của Hội tập trung vào các nội dung chỉ đạo và triển khai thực hiện văn bản đã ký ủy nhiệm với Ngân hàng CSXH; kiểm tra hoạt động lồng ghép của Hội đối với hoạt động vay vốn và chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, các mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên. Hội còn kiểm tra và đôn đốc Ban Quản lý Tổ TK&VV thực hiện đúng nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết giữa Ngân hàng CSXH.

Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới trong cách làm, lồng ghép đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn nâng cao nhận thức sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội; qua đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

 Phương Nguyên