Cập nhật lúc 17:03:55 23/08/2019 (Lượt xem: 1450)
Tuy Phong

Tuy Phong: Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

BTO- UBND huyện Tuy Phong vừa tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới.

10 năm trước, huyện Tuy Phong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tính từ năm 2010, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn còn thấp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (15,7%), thu nhập bình quân đầu người thấp (10,6 triệu/người/năm), tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch chỉ đạt 47%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm thấp (21 %), lao động nông thôn chưa qua đào tạo còn cao. Số tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 chỉ đạt 4,9 tiêu chí/xã, có 6/10 xã đạt đưới 5 tiêu chí... và xã Bình Thạnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới.

Sản phẩm nông nghiệp thế mạnh huyện Tuy Phong.

Đến tháng 7/2019, thực hiện bộ tiêu chí giai đoạn (2016 – 2020), toàn huyện đạt 136 tiêu chí, bình quân 13,6 tiêu chí/xã (tăng 38 tiêu chí so với đầu năm 2016) và có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 4/10 xã gồm: Bình Thạnh, Phước Thể, Hòa Minh, Vĩnh Hảo.

Chuyển biến rõ nét là đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm đáng kể 2,6%, có 9/10 xã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo (còn lại xã Phan Dũng); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80,5%... Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 10 năm qua trên 2.089 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm 28,49%, vốn huy động doanh nghiệp chiếm 9,74%, vốn huy động nhân dân chiếm 7,5% còn lại là các nguồn vốn khác. Đáng ghi nhận là việc xây dựng nông thôn mới, các xã, thị trấn toàn huyện không để xảy ra tình trạng dư nợ, không huy động quá sức dân.

Đường làng khang trang nhờ chương trình xây dựng nông mới (đường giao thông nông thôn xã nông thôn mới Vĩnh Hảo).

Ông Nguyễn Sơn  - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình trọng tâm, xuyên suốt và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, Tuy Phong tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM phù hợp với xu thế phát triển của địa phương và của tỉnh.

Tuy Phong phấn đấu năm 2020 có thêm 1 xã được công nhận nông thôn mới và đến năm 2025 có 7/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và không còn xã dưới 12 tiêu chí.

Thanh Duyên