Cập nhật lúc 09:38:30 22/08/2019 (Lượt xem: 2111)
Việc thu tiền đo đạc lần 2 là đú

Việc thu tiền đo đạc lần 2 là đúng quy định

BT- Cử tri xã Tân Xuân, Hàm Tân phản ánh: Khi người dân làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đóng lệ phí đo đạc, nhưng khi có biến động đất đai lại đóng lệ phí đo đạc lần 2, gây thiệt thòi cho người dân. Đề nghị các ngành chức năng xem xét, giảm bớt chi phí, thủ tục khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân thực hiện thu phí, lệ phí theo Quyết định số 18/QĐ-UBND, ngày 5/6/2015 của UBND tỉnh. Khi công dân yêu cầu đo đạc bản đồ địa chính hay trích đo thửa đất phục vụ cho việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chi nhánh thu tiền trích đo bản đồ địa chính theo biểu 5 Quyết định số 18 của UBND tỉnh. Khi có biến động về đất đai, thay đổi hình thể thửa đất, thay đổi diện tích sử dụng đất phục vụ cho việc cấp đổi, tách thửa, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển mục đích. Chi nhánh thu lệ phí chỉnh lý bản đồ địa chính theo biểu 6 Quyết định số 18 của UBND tỉnh.

Như vậy, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nộp tiền đo đạc thì chủ sử dụng có yêu cầu đo đạc biến động đất đai (tách thửa, chuyển mục đích) để thực hiện các quyền của người sử dụng đất nên phải nộp tiền đo đạc lần 2 (là tiền đo đạc chỉnh lý thửa đất chủ sử dụng phải nộp). Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân thực hiện việc thu tiền đo đạc biến động đất đai lần 2 là đúng quy định pháp luật.

Khánh HuyỀn