Cập nhật lúc 09:03:06 25/07/2019 (Lượt xem: 934)
Hàm Tân

Hàm Tân: Nhiều chuyển biến trong công tác dân tộc

BT- Thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, những năm qua huyện Hàm Tân đã quan tâm phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, đời sống trên các mặt của đồng bào tại huyện đã có những chuyển biến tích cực.

Lực lượng vũ trang giúp dân tại thôn có nhiều đồng bào dân tộc của huyện Hàm Tân.

Nếu năm 2003, số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại Hàm Tân có 705 hộ, thì đến nay chỉ còn 178 hộ. Để có được kết quả trên, trong 15 năm qua, toàn huyện đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 404 hộ đồng bào DTTS, với tổng kinh phí là 4.445 triệu đồng; tổ chức 118 lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi với tổng kinh phí 189,97 triệu đồng. Để giúp đồng bào có đất sản xuất cải thiện đời sống, toàn huyện đã cấp 484,23 ha đất cho 358 hộ. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện giao khoán quản lý, bảo vệ 1.622,3 ha rừng cho 50 hộ xã Sông Phan với mức chi trả 200.000 đồng/ha/năm; giải ngân cho 267 hộ vay hơn 2,7 tỷ đồng mua 453 con bò sinh sản để sản xuất. Tỷ lệ hộ dùng điện lưới quốc gia, nước hợp vệ sinh trên 95%. Cơ sở vật chất phục vụ cho y tế, giáo dục, các nhu cầu thiết yếu của nhân dân vùng đồng bào dân tộc cũng được quan tâm đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải nhìn nhận đến nay, đời sống kinh tế, xã hội tại hầu hết các vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Trình độ sản xuất của đồng bào còn thấp, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn có tư tưởng trông chờ vào chế độ trợ cấp của Nhà nước, không chủ động lao động nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong khi đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều hạn chế; một số hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hàm Tân có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống (trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 6,31%, chủ yếu là dân tộc Chăm, Rai, Châu Ro). Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc, giúp đồng bào nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục quán triệt sâu kỹ và thực hiện tốt Nghị quyết số 24. Chăm lo phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân dộc. Chú trọng quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng đồng bào dân tộc. Tranh thủ các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào dân tộc vươn lên làm giàu.

Trần Đình