Cập nhật lúc 09:24:25 11/06/2019 (Lượt xem: 2737)
Phú Quý

Phú Quý: Lan tỏa mạnh mẽ Chỉ thị 05

BT- Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Phú Quý đang được triển khai nghiêm túc và có sự lan tỏa khá mạnh mẽ trên các mặt. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình, góp phần xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển.  

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Thanh trong công tác huấn luyện.

Sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) được ban hành, huyện Phú Quý đã kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua học tập, quán triệt đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức chính trị tư tưởng. Việc tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các phong trào trên các lĩnh vực như: thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... được đẩy mạnh và mang lại nhiều kết quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tác động tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Điển hình là Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Thanh, thường xuyên tuyên truyền thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng dân quân, dự bị động viên. Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các phong trào thi đua quyết thắng, bảo vệ an ninh tổ quốc và hoạt động có kết quả trong công tác phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hay chị Nguyễn Thị Kiều Thu, là hội viên Hội phụ nữ xã Long Hải, là tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi. Những năm qua, chị đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều hội viên trên địa bàn. Bên cạnh đó, chị Thu còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện ở địa phương. Bên cạnh việc vận động các hội viên phụ nữ tham gia phong trào của hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh, chống bán phá giá, chống gian lận thương mại, chị còn tích cực vận động hội viên, nhân dân trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn...  

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục lan tỏa rộng rãi, Huyện ủy Phú Quý đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của cấp ủy cấp trên đã và sẽ ban hành. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, phát sinh mới ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh và đổi mới việc tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 và các năm tiếp theo bảo đảm thực chất, hiệu quả. Gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp trong thực hiện chỉ thị. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đình NhưỢng