Chính trị Cập nhật lúc 09:09:51 15/10/2020  (Lượt xem:  2819 )
Xây dựng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Khắc ghi và làm theo lời Bác

BT- Ngay từ khi Đảng ta được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt và có nhiều điều dặn dò quý báu tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hơn bao giờ hết, trước những cam go thử thách mới, trước thực trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn và sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi như văn kiện Đại hội Đảng khóa XII đã chỉ ra, những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, căn dặn, chỉ dẫn về xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay.

Lời dặn dò của Bác…

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, giữ vững vai trò lãnh đạo với sự nghiệp cách mạng, Người coi đó là công việc hàng đầu của Đảng ta. Bởi lẽ, Đảng ta là một đảng cầm quyền, để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, Đảng phải được xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi. Người nói: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Người phân tích nguyên nhân, đồng thời cũng là bài học bảo đảm cho Đảng ta luôn giữ được vai trò lãnh đạo đối với toàn xã hội, đó là: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Theo Người, vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đi đến gắn bó với cách mạng thế giới, mở rộng tình đoàn kết quốc tế. Để giữ gìn sự đoàn kết thống nhất ấy, Người yêu cầu: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đó cũng chính là những vấn đề cơ bản thuộc về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy luật phát triển của Đảng và là yêu cầu rèn luyện cán bộ, đảng viên trong suốt những năm qua. Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Đây chính là những yêu cầu cơ bản về đạo đức của cán bộ, đảng viên, xuất phát từ bản chất cách mạng của Đảng, từ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân trong sự nghiệp cách mạng.

 Khắc ghi…

Thực hiện những lời dặn dò quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp (khóa XI, khóa XII), Đảng ta đã ban hành 2 Nghị quyết về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước” và “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”… Do vậy để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong, luôn trong sạch, vững mạnh; để khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong những năm qua; tiếp tục xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, những người thực sự là “đày tớ của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở. Qua đó, từng tổ chức cơ sở Đảng, từng đảng viên phải luôn khắc ghi và thực hiện thật tốt những điều Người quan tâm căn dặn. Trong đó chú trọng thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, vận dụng và phát triển những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phải nhận thức rõ đây là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tập trung và dân chủ luôn luôn đi đôi với nhau. Tập trung trên nền tảng phát huy dân chủ thật sự trong Đảng. Dân chủ là cơ sở của tập trung, dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung. Thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, tất cả đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của tổ chức Đảng. Trong lãnh đạo, điều hành phải chú trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mối quan hệ này phải thực sự hợp thành một chỉnh thể thống nhất trong nguyên tắc sinh hoạt Đảng nhằm phát huy trí tuệ tập thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm thực hiện, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt khẳng định vai trò người đứng đầu, phải dám làm, dám chịu, không dựa dẫm vào tập thể nhưng cũng không được chuyên quyền, độc đoán. Cùng với thực hiện tốt các nguyên tắc trên, công tác tự phê bình và phê bình phải đi vào thực chất, phải phát huy được tác dụng, hiệu quả, do vậy phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; nếu không thì dù đó là vũ khí sắc bén cũng không tiêu diệt được “kẻ thù”, dù có là “thần dược” cũng không trị được căn bệnh “nan y” trong mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng…  

 Thực hiện…

Đối với Bình Thuận, phương hướng công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ: Toàn Đảng bộ luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Có thể khẳng định, trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một đất nước Việt Nam đổi mới và hội nhập đang đứng trước những vận hội lớn, đi liền cùng những thách thức. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” để ngang tầm với vị thế và vai trò của mình. Hơn bao giờ hết, trước những cam go thử thách mới, trước thực trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn và sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi như văn kiện Đại hội Đảng khóa XII đã chỉ ra, những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, căn dặn, chỉ dẫn về xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay, do vậy trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải luôn khắc ghi và làm theo lời Bác.

Huy Toàn

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Con đau lắm mẹ ơi

  BTO-  Mới đây, tình cờ một lần lướt face book tôi có đọc được dòng thông tin về bé Bùi Văn Lộc (9 tuổi) bị u tĩnh mạch máu không lưu thông nên bị hoại tử hai chân. Tháng 6/2020, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một chân bên phải nhưng sau khi cắt xong về nhà thì chân trái của bé lại nhiễm trùng mưng mủ nên phải quay lại bệnh viện.

  Xem chi tiết
  Phan Thiết: Kiên quyết xử lý dứt điểm vụ chiếm dụng đất đai của Nhà nước tại Mũi Né

  BTO- Theo báo cáo mới nhất của UBND TP. Phan Thiết: Qua phản ánh của người dân và báo chí; tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, trong những ngày gần đây đã có một số đối tượng có hành vi ngang nhiên chiếm đất do Nhà nước quản lý để xây dựng, trồng cây, trụ bê tông làm hàng rào trên diện tích đất bao chiếm; trong đó, có đối tượng Trần Thị Ngọc Nữ và vợ chồng Nguyễn Tuấn Vũ, Huỳnh Thị Kim Liên.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Đường Thái Phiên đã khang trang, sạch đẹp

  BT- Ai đã từng đến đường Thái Phiên tại ngã 7, giáp ranh 2 phường Lạc Đạo và Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết - nơi nổi tiếng một thời mất an ninh trật tự, giờ trở lại sẽ thấy sự đổi thay. Đường có chiều dài 150m, hình thành từ trước năm 1975 vốn xuống cấp nghiêm trọng với ổ voi, ổ gà lầy lội vào mùa mưa, nay được bê tông hóa.

  Xem chi tiết
  Một "con đường đau khổ"

  BTO- Cơn bão số 6, rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường. 

  Xem chi tiết
  Người tốt ở quanh ta

  BTO- Trong cuộc sống hiện đại, người ta nói nhiều đến sự vô cảm, hành vi ứng xử kém văn hóa, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tốt, lịch sự và tử tế.

  Xem chi tiết