Chính trị Cập nhật lúc 09:10:28 01/01/2020  (Lượt xem:  8925 )
CHUYÊN MỤC

CHUYÊN MỤC: XÂY DỰNG ĐẢNG

Bình Thuận đạt kết quả khá toàn diện về xây dựng Đảng

BT - Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hình thức được đổi mới. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện; tổ chức bộ máy được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn; các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, trước hết là năng lực vận dụng, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng được nâng lên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến cho 2.783 cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức cấp tỉnh, cấp huyện; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp mở 2 lớp với 363 đối tượng tham gia. Các đảng bộ trực thuộc và các tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng ở cấp mình. Hầu hết cán bộ, đảng viên đã viết cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội thảo góp ý đề cương “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”. Ảnh: Đình Hòa

Đánh giá cán bộ là khâu khó nhất, chính vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt, ngày càng đi vào nền nếp. Đã ban hành quy định mới về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng chức danh cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng và đúng thực chất hơn; nội dung kết luận chặt chẽ sát thực tế hơn, khắc phục rõ nét bệnh thành tích. Đối với công tác quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt được thực hiện chặt chẽ và đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 16/5/2017 về công tác quy hoạch và Đề án phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 của các cơ quan, đơn vị và ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh; hoàn thành công tác rà soát quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; thực hiện công tác quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ theo quy định về điều kiện, quy trình, số lượng, độ tuổi, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Công tác luân chuyển cán bộ bám sát yêu cầu, phương châm và quy hoạch cán bộ; thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định. Chất lượng cán bộ được luân chuyển ở các cấp, các ngành khá cao, đa số thể hiện tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy dự trực tuyến Hội nghị báo cáo viên toàn quốc. Ảnh: Đình Hòa

Công tác đánh giá tổ chức đảng, đảng viên bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương và ngày càng thực chất; các tổ chức đảng yếu kém được tập trung củng cố, kiện toàn. Công tác phát triển đảng viên mới được tập trung thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra (trên 2.000 đảng viên/năm), đến nay toàn tỉnh không còn khu phố, thôn không có đảng viên. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được coi trọng; cơ cấu đảng viên nữ, đảng viên trẻ, đảng viên là người có đạo, đảng viên có trình độ học vấn, đại học, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị từng bước nâng cao.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 12-NQ/TW, ngày 14/12/2016 để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện, trong đó có một số cấp ủy địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai khá sớm. Đồng thời, đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ kế hoạch, chương trình hành động và các văn bản hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo quy định.

Việc phân công, phân cấp trong thực thi công vụ hành chính ngày càng cụ thể, rõ ràng, phù hợp với quy định của Trung ương và phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng quản lý nhà nước của từng cấp, từng ngành; không để xảy ra tình trạng “xin - cho”, “lợi ích nhóm”, “sân sau” và trục lợi.

Năm 2018, trong 488 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, có 91 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 18,65%); 299 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (61,27%), 88 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; 10 tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong 2.396 tổ chức đảng được đánh giá, có 409 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (17,07%); 1.705 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (71,16%); 256 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ (10,68%); 26 tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ (1,09%).

Những kết quả trên là cơ sở để toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong năm 2020. Tuy nhiên, Tỉnh ủy đã đánh giá thẳng thắn năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nâng lên chưa đều, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo. Trách nhiệm của người đứng đầu ở một số tổ chức, cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đúng mức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiền phong, gương mẫu; ý thức tổ chức kỷ luật yếu, thiếu tu dưỡng dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Những hạn chế, khuyết điểm trên được toàn Đảng bộ nghiêm túc nhìn nhận và có giải pháp khắc phục triệt để trong năm cuối thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Như Nguyễn

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao 30 tấn gạo cho người nghèo tại thành phố Phan Thiết

BTO- Mới đây, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Hội thiện nguyện Phan Thiết đã tiếp nhận 30 tấn gạo của mạnh thường quân  để giúp đỡ cho bà con lao động khó khăn trong thời gian có đại dịch Covid – 19. Theo đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ cùng Hội Thiện nguyện Phan Thiết trao trực tiếp cho 1.500 hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 13 phường, xã ở thành phố Phan Thiết.

Xem chi tiết
Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng

BT- Sở Giao thông Vận tải vừa yêu cầu đơn vị trực thuộc triển khai phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và hành khách các khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết
Có được xem là tài sản riêng trước khi kết hôn?

BTO- Tôi có 1 con gái, chồng tôi mất, tôi vẫn ở vậy đến nay. Hiện tại tôi có mua vài lô đất. Nếu tôi kết hôn với người mới thì khi bán các lô đất trên tôi có cần chữ ký đồng ý của người chồng mới không? Các lô đất trên có xem là tài sản riêng của tôi trước khi kết hôn không?

Xem chi tiết
Hàng quán cần chấp hành nghiêm để phòng dịch

BTO- Đó là ý kiến của đông đảo người dân hưởng ứng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết
Kè hư hỏng do neo buộc tàu thuyền

BT- Bờ kè đường Phạm Văn Đồng chạy dài gần 2 km qua địa bàn phường Bình Hưng và phường Hưng Long (TP. Phan Thiết). Phía trên bờ kè được xây dựng lan can bằng trụ bê tông và ống sắt; phía trong bờ kè được tỉnh đầu tư làm hàng chục trụ neo đậu tàu thuyền trú tránh bão vững chắc…

Xem chi tiết
“Bán hàng mang về”

BTO- Đêm cuối tuần tháng 3, trên hai tuyến đường Nguyễn Hội, Phạm Ngọc Thạch (thành phố Phan Thiết) một số hàng quán ăn vẫn còn bày bán cho những khách ăn tối vào ra. Không lâu sau đó, chúng tôi đã thấy các chiến sĩ công an cùng lực lượng dân phòng đi xe máy tới từng quán, tuyên truyền, hướng dẫn người bán hàng ăn cho khách mang về, không để tụ tập đông người trong quán, do không đảm bảo phòng chống dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 02523604533