Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp Cập nhật lúc 08:13:55 17/03/2016  (Lượt xem:  4890 )
Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hộ

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các đơn vị bầu cử

BT- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015. Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015. Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBBC ngày 22/2/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh có quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 17 đơn vị bầu cử.

 Đơn vỊ bẦu cỬ sỐ 1

Trưởng ban:

Ông Huỳnh Văn Điển – Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong.

Phó Trưởng ban:

- Bà Phạm Thị Mỹ Loan – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phong.

- Ông Trần Văn Nở - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong.

Các ủy viên:

- Bà Trương Thị Minh Lợi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tuy Phong.

- Ông Lê Hậu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuy Phong.

- Bà Trần Thị Ngọc Linh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong.

- Ông Phan Huy Vương – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuy Phong.

- Ông Hồ Công Tiền – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy Phong.

- Ông Nguyễn Phong – Chánh Thanh tra huyện Tuy Phong.

- Ông Phan Văn Dũng – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong.

- Ông Nguyễn Trường Sa – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong.

 Đơn vỊ bẦu cỬ sỐ 2

Trưởng ban:

Ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phong.

Phó Trưởng ban:

- Ông Lê Tấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tuy Phong.

- Ông Nguyễn Huỳnh Thạch – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tuy Phong.

Các ủy viên:

- Ông Trần Mỹ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tuy Phong.

- Ông Dương Thanh Thiện – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuy Phong.

- Bà Nguyễn Thị Lai – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy Phong.

- Ông Nguyễn Thu – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tuy Phong.

- Ông Dương Khắc Hùng – Phó Bí thư Huyện đoàn Tuy Phong.

- Ông Ung Bửu Lịch – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tuy Phong.

- Bà Phan Thị Thu Cúc – Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Tuy Phong.

- Ông Nguyễn Phùng Trường Nguyên – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong.

Đơn vị bầu cử số 3

Trưởng ban:

Ông Võ Văn Hòa – Bí thư Huyện ủy Bắc Bình.

Phó Trưởng ban:

- Ông Lê Văn Long – Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình.

- Ông Lê Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Bình.

Các ủy viên:

- Ông Xích Ngang – Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Bình.

- Ông Bùi Tấn Vinh – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Bình.

- Ông Võ Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Bình.

- Bà Nguyễn Thị Vân Khánh – Bí thư Huyện đoàn Bắc Bình.

- Ông Lê Trung Thu – Trưởng Công an huyện Bắc Bình.

- Ông Phù Thanh Hải – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình.

- Ông Đinh Hoài Nam – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình.

- Ông Nguyễn Văn Tâm – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Bình. 

Đơn vị bầu cử số 4

Trưởng ban:

Ông Nguyễn Di – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Bình.

Phó Trưởng ban:

- Ông Mai Văn Vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình.

- Ông Trương Minh Phương – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Bình.

Các ủy viên:

- Bà Ngô Thị Hoài Trinh – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Bình.

- Bà Nguyễn Thị Lam Phương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Bình.

- Ông Nguyễn Thúc Phước Hải – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Bình.

- Ông Phan Ngọc Hòa – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Bình.

- Ông Lê Minh Ngẫu – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Bình.

- Ông Nguyễn Phước Hòa – Chánh Thanh tra huyện Bắc Bình.

- Bà Lê Thị Thu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Bắc Bình.

- Bà Phạm Thu Sương – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình.                               

Đơn vị bầu cử số 5

Trưởng ban:

Ông Nguyễn Ngọc Chiếu – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc.

Phó Trưởng ban:

- Ông Lê Thanh Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

- Ông Đào Ngọc Hiếu – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc.

Các ủy viên:

- Ông Trần Ngọc Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Cao Văn Bảy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Xuân Hiệp – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Khắc Nhu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Trương Tôn Toại – Chánh Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

- Ông Lê Minh Luân – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Lê Văn Sơn – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc.

 Đơn vị bầu cử số 6

Trưởng ban:

Bà Lương Thị Hảo – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Bắc.

Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Văn Bảy – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Thành Tuyên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc.

Các ủy viên:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Văn Bến – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Lâm Hồng Tuyên – Bí thư Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Lê Hữu Thọ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Lê Bá Thanh – Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

- Ông Phạm Duy Hiền – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc.

Đơn vị bầu cử số 7

Trưởng ban:

Ông Nguyễn Hữu Nghị - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phan Thiết.

Phó Trưởng ban:

- Ông Thân Trọng Lê Hà - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết.

- Bà Ngô Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phan Thiết.

Các ủy viên:

- Ông Phạm Định Quốc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Phan Thiết.

- Ông Hồ Quý Sơn - Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Phan Thiết.

- Ông Phan Kinh Hiếu - Trưởng Ban Quản lý các cụm công nghiệp thành phố Phan Thiết.

- Ông Trần Đình Bảo - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết.

- Ông Đặng Thanh Tiến - Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Duy Thịnh – Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phan Thiết.

- Ông Phan Đức Tuyên - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Quốc Duy - Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết.

Đơn vị bầu cử số 8

Trưởng ban:

Ông Phạm Văn Dung - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết.

Phó Trưởng ban:

- Ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phan Thiết.

- Ông Phạm Thanh Thái - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết.

Các ủy viên:

- Ông Trần Nguyên Tuấn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết.

- Ông Võ Huy Luận - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết.

- Bà Lê Thu Nhi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết.

- Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Phan Thiết.

- Ông Trần Duy Tự - Chánh Thanh tra thành phố Phan Thiết.

- Ông Phạm Ngọc Nam - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Phan Thiết.

- Ông Phùng Thanh Xuân - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết.

Đơn vị bầu cử số 9

Trưởng ban:

Ông Đặng Đình Hiếu - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Thiết.

Phó Trưởng ban:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Phan Thiết.

- Ông Đặng Thanh Tấn - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phan Thiết.

Các ủy viên:

- Bà Phạm Thị Ngọc Yến - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Anh - Bí thư Thành đoàn Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Trung Hà - Trưởng Phòng Y tế thành phố Phan Thiết.

- Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phan Thiết.

- Ông Huỳnh Ba - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết.

- Ông Trần Hải Anh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết.

- Bà Trần Ngọc Đài Trang - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Phan Thiết.

- Bà Trần Thị Trung Trinh - Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết.       

Đơn vị bầu cử số 10

Trưởng ban:

Ông Trần Ngọc Diệp – Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam.

Phó Trưởng ban:

- Ông Lê Công Thức – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam.

- Ông Phan Quốc Trình – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam.

Các ủy viên:

- Ông Trang Văn Của – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Thuận Nam.

- Ông Phạm Nhuận – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Thuận Nam.

- Ông Hoàng Vân – Phó Bí thư Huyện đoàn Hàm Thuận Nam.

- Ông Võ Văn Thọ - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Nam.

- Ông Trần Văn Mười – Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

- Ông Trần Hữu Nhân – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Nam.

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Nam.

- Ông Nguyễn Văn Chúng – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hàm Thuận Nam.

Đơn vị bầu cử số 11

Trưởng ban:

Ông Đỗ Duy Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Tân.

Phó Trưởng ban:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Tân.

- Ông Thái Hoàng Long – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hàm Tân.

Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân.

- Ông Dương Văn Đông – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Tân.

- Bà Trần Thị Đình Hương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Tân.

- Ông Nguyễn Dương Duy Thanh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hàm Tân.

- Ông Hoàng Hữu Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân.

- Bà Nguyễn Thị Thủy – Bí thư Huyện đoàn Hàm Tân.

- Ông Trần Phước Hạnh – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân.

- Ông Lê Đình Thiệu – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân.

Đơn vị bầu cử số 12

Trưởng ban:

Ông Nguyễn Thanh Nam – Bí thư Thị ủy La Gi.

Phó Trưởng ban:

- Ông Huỳnh Hồng Thế - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã La Gi.

- Ông Trần văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND thị xã La Gi.

Các ủy viên:

- Ông Võ Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi.

- Bà Vương Thị Yến – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã La Gi.

- Ông Trần Anh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã La Gi.

- Ông Phạm Văn Mười – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã La Gi.

- Ông Nguyễn Quang Dáng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã La Gi.

- Ông Đỗ Vũ Ngọc Nam – Quyền Bí thư Thị đoàn La Gi.

- Bà Phan Thị Bích – Trưởng Phòng Nội vụ thị xã La Gi.

- Ông Văn Khoa – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã La Gi.     

Đơn vị bầu cử số 13

Trưởng ban:

Ông Nguyễn Hữu Bơm – Phó Chủ tịch HĐND huyện Tánh Linh.

Phó Trưởng ban:

- Ông Giáp Hà Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh.

- Ông Mai Trí Mân – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh.

Các ủy viên:

- Ông Trần Vũ Linh – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tánh Linh.

- Ông Lê Đức Tứ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh.

- Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tánh Linh.

- Ông Trần Quang Vinh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tánh Linh.

- Ông Cao Xuân Ngoãn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tánh Linh.

- Bà Đoàn Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tánh Linh.

- Ông Bùi Văn Dõi – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tánh Linh.

- Ông Trương Minh Dương – Phó Trưởng Công an huyện Tánh Linh.

Đơn vị bầu cử số 14:

Trưởng ban:

Ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh.

Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Văn Điểu – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tánh Linh.

- Ông Nguyễn Đăng Lệ - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh.

- Các ủy viên:

- Bà Văn Thị Hồng Nga – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tánh Linh.

- Ông Văn Nhật Hoài – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh.

- Ông Đinh Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tánh Linh.

- Ông Phạm Văn Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh.

- Ông Phan Thanh Minh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tánh Linh.

- Ông Nguyễn Trường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh.

- Ông Nguyễn Văn Loan – Trưởng Công an huyện Tánh Linh.

- Ông Nguyễn Tiến Nam – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tánh Linh.       

Đơn vị bầu cử số 15

Trưởng ban: Ông Trần Mậu Mầu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh.

Phó Trưởng ban:

- Ông Phạm Hoàng Hộ - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Đức Linh.

- Ông Huỳnh Văn Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh.

Các ủy viên:

- Ông Hà Ngọc Khanh – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đức Linh.

 - Bà Phạm Thị Mộng Nguyệt – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Linh.

- Ông Trần Đình Trang – Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Linh.

- Bà Trần Thị Ý Nhi – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Linh.

- Ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Linh.

- Ông Đỗ Văn Tư - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Đức Linh.

- Ông Võ Văn Hiệp – Trưởng Công an huyện Đức Linh.

- Ông Nguyễn Văn Hường – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đức Linh.

Đơn vị bầu cử số 16

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Húy – Chủ tịch UBND huyện Đức Linh.

Phó Trưởng ban:

- Ông Lê Văn Khanh – Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh.

- Ông Lê Đức Xướng – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đức Linh.

Các ủy viên:

- Ông Mai Thương – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Linh.

- Ông Nguyễn Sỹ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Linh.

- Ông Nguyễn Đức Binh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Linh.

- Ông Nguyễn Xuân Tú – Bí thư Huyện đoàn Đức Linh.

- Ông Trần Ngọc Trầm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Đức Linh.

- Ông Đoàn Công Hòa – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Linh.

- Ông Trần Ngọc Tài – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Linh.

- Ông Nguyễn Văn Long – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đức Linh.

Đơn vị bầu cử số 17

Trưởng ban: Ông Tạ Minh Nhựt – Chủ tịch UBND huyện Phú Quý.

Phó Trưởng ban:

- Bà Huỳnh Thị Kim Hạnh – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phú Quý.

- Ông Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý.

Các ủy viên:

- Ông Trần Văn Huổng – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Quý.

- Ông Đỗ Minh Viên - Ủy viên Thường trực HĐND huyện Phú Quý.

- Ông Trương Văn Giáo – Trưởng Công an huyện Phú Quý.

- Ông Vũ Thọ Sinh – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý.

- Bà Lê Thị Ái Liên – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quý.

- Ông Nguyễn Văn Thiện – Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý.

- Bà Châu Thị Vân – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Phú Quý.

- Ông Đỗ Minh Chức – Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 

Tòa soạn

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Con đau lắm mẹ ơi

BTO-  Mới đây, tình cờ một lần lướt face book tôi có đọc được dòng thông tin về bé Bùi Văn Lộc (9 tuổi) bị u tĩnh mạch máu không lưu thông nên bị hoại tử hai chân. Tháng 6/2020, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một chân bên phải nhưng sau khi cắt xong về nhà thì chân trái của bé lại nhiễm trùng mưng mủ nên phải quay lại bệnh viện.

Xem chi tiết
Trang trại thanh long thua lỗ do tranh chấp đất kéo dài

BTO- Trang trại trồng thanh long tại xã Hải Ninh (Bắc Bình) của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân (Công ty Hồng Ân) là một dự án lớn với diện tích khoảng 87 ha được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 10/2010. Trong tổng số diện tích doanh nghiệp được cấp thì có 63,6 ha đất do Nhà nước quản lý.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Ðừng tước đi tầm nhìn ra biển

BT- “Các tuyến đường ven biển ở Bình Thuận rất đẹp, nhưng rất tiếc nhiều đoạn bị che khuất tầm nhìn ra biển...”, Nguyễn Anh Tuấn – một du khách ở Hà Nội, nói với chúng tôi trong một chuyến du lịch tại Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Xem chi tiết
Một "con đường đau khổ"

BTO- Cơn bão số 6, rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường. 

Xem chi tiết
Người tốt ở quanh ta

BTO- Trong cuộc sống hiện đại, người ta nói nhiều đến sự vô cảm, hành vi ứng xử kém văn hóa, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tốt, lịch sự và tử tế.

Xem chi tiết